Knjiga prispevkov oktober 2023

Jesensko srečanje Združenja hematologov Slovenije bo potekalo 14.10.2023 v Hotelu Slon.

Navodila avtorjem: Prispevke bomo sprejemali do 30.9.2023. Naknadno prejetih prispevkov zaradi lektoriranja, urejanja in priprave knjige ne bomo mogli upoštevati.

 1. Prispevke pošljite na elektronski naslov predstavnika združenja; matevz.skerget@kclj.si (ZHS); bostjan.jovan@kclj.si (SMSTH).
 2. Članki morajo biti napisani v slovenskem jeziku.
 3. Prispevek naj obsega od 1000 do 1200 besed vključno z opombami in seznamom literature.
 4. Prispevek naj ima dvojni medvrstični razmik, tip črk Times New Roman, velikost črk 12 in levo poravnavo. Strani v prispevku naj bodo zaporedno oštevilčene.
 5. Na vrhu prve strani naj bo naveden naslov, polno ime avtorjev, elektronski naslov kontaktnega avtorja in inštitucija, kjer je delo nastalo. Akademskih naslovov ni potrebno navajati.
 6. Prispevku lahko priložite dve slikovni prilogi (npr. tabela, grafi, algoritmi, skice).
 7. Vse slikovne priloge morajo biti delo avtorja. Avtorsko zaščitenih del, brez pisne privolitve, ne bomo upoštevali.
 8. Slikovno gradivo naj bo vstavljeno na ustreznem mestu in ne na koncu prispevka, razen ko avtor tako želi.
 9. Uredništvo ima pravico, da prispevkov, ki ne ustrezajo merilom knjižne slovenščine ne sprejme v recenzentski postopek.
 10. Sklicevanje v besedilu ni potrebno.
 11. Na koncu prispevka naj bodo navedeni zgolj najpomembnejši viri (do 10), ki bralcu omogočajo dodatne informacije.
 12. Uporabiti je potrebno slic po navodilih Zdravniškea vestnika: Priprava prispevka | Zdravniški Vestnik (szd.si) pod točko navajanje virov.

PROGRAM SREČANJA

09:00 – 10:15 Limfoproliferativna obolenja

09:00 – 09:20 Starman, Škerget: Časovno omejeno zdravljenje s kombinacijo ibrutiniba in venetoklaksa.

09:20 – 09:40 Novak, Boškovič: Mesto alogenske presaditve pri kronični limfocitni levkemiji v obdobju novih zdravil.

09:40 – 10:00 Boltežar: Polatuzumab pri zdravljenju DVCBL.

10:30 – 12:00 Akutna mieloična levkemija

10:30 – 10:50 Todorova, Šajn: Odmerek in alternativno odmerjanje citarabina med konsolidacijo akutne mieloične levkemije.

10:50- 11:10 Novak, Šlajpah: Pomen reindukcijskega zdravljenja pri primarno refraktarni akutni mieloični levkemiji.

11:10 – 11:30 Doma, Dreisinger: Reševalno zdravljenje akutne mieloične levkemije z venetoklaksom.

11:30-11:50 Čemažar, Hauptman: Uporaba gemtuzumab ozogamicina glede na molekularne pokazatelje bolezni pri akutni mieloični levkemiji.

11:50 – 12:00 Razprava

12:00 – 13:30 KOSILO

13:30 – 15:00 Alogenska presaditev in diagnostika

13:30 – 13:50 Gredelj, Rupnik: Možnost alogenske presaditve ob prisotni glivični okužbi.

13:50 – 14:10 Kavčič, Vidali. Mesto tarčnih zdravil v prvem zdravljenju akutne limfoblastne levkemije.

14:10 – 14:30 Sever, Čebokli: Akutna limfoblastna levkemija s preostalo boleznijo; mesto novih tarčnih zdravil, CAR-T celic in alogenske presaditve.

14:30 – 14:50 Melkić, Vičič: Ocena kostnega mozga pri inkdukcijskem zdravljenju AML z novimi zdravili.

14:50 – 15:10 Rajer: Statistični kotiček: Kako brati klinične raziskave in izračunati p vrednost na kuhinjski serveti.

15:10 – 15:30 Razprava

15:30 – 16:00 ODMOR in PRIGRIZEK

16:00 – 18:00 Nove možnosti zdravljenja pri diseminiranem plazmocitomu (predavanja bodo v angleščini)

16:00 – 16:30 Tuj predavatelj (Satelitski simpozij Janssen): Teklistamab v zdravljenju diseminiranega plazmocitoma

16:30 – 16:50 Sever, Zver: Mesto in učinkovitost CAR-T pri diseminiranem plazmocitomu

16:50 – 17:10 Rener, Rupnik: Obvladovanje težke CRS in ICAN pri zdravljenju z novimi zdravili. 

17:10 – 17:30 Pulko, Skopec: Mesto druge avtologne presaditve pri novih zdravilih.

17:30 – 18:00 Razprava in zaključek